ภารกิจการคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (view 65) 2024-03-27 14:29:19
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (view 59) 2024-03-17 16:50:59
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567 (view 65) 2024-03-15 22:59:08
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2567 (view 114) 2023-11-15 15:07:40
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2567 (view 144) 2023-11-15 15:05:46
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (view 97) 2023-09-15 07:00:06
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (view 139) 2023-03-29 07:00:23
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน (view 171) 2023-03-15 11:50:32
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (view 163) 2022-12-29 14:36:33
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 (view 256) 2022-12-29 14:17:49
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (view 733) 2022-12-29 14:12:38
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566 (view 164) 2022-11-14 15:15:38
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566 (view 174) 2022-11-14 15:14:31
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน (view 822) 2020-12-22 00:08:23
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) (view 638) 2020-03-14 12:18:06
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) (view 518) 2020-03-14 12:17:13
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (view 502) 2020-03-14 11:42:36