คู่มือการปฏิบัติงาน

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน (view 323) 2020-12-22 00:05:06
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ (view 353) 2020-12-17 17:01:44
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลสำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (view 391) 2020-03-14 16:11:22
มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน (view 346) 2020-03-14 16:00:19
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (view 362) 2020-03-14 13:22:41
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (view 356) 2020-03-14 12:06:56
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (view 338) 2020-03-14 12:06:32
คู่มือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (view 345) 2020-03-14 12:06:06