ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

2023-12-19 11:17:18 (view 67)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)