ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ

4. แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ

2023-12-19 11:24:55 (view 85)

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570