ภารกิจการคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-03-17 16:50:59 (view 41)

การดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลงานตามตัวชี้วัด - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ประกาศมาตรการแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ผลงานตามตัวชี้วัด - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ รายงานนสรุปผลการกำกับติดตาม ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ประจำปี 2567

ผลงานตามตัวชี้วัด - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพถ่ายการประกาศประกาศเจตจำนงสุจริตด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา