ปีงบประมาณ 2565

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ