ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ

3. แผนการปฎิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง (สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

2023-12-19 11:21:35 (view 86)

แผนการปฎิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง (สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565)