ปีงบประมาณ 2567

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ