ปีงบประมาณ 2567

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ