ปีงบประมาณ 2567

MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ