ปีงบประมาณ 2567

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ