ปีงบประมาณ 2567

MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ