ปีงบประมาณ 2567

MOIT14 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ