ปีงบประมาณ 2567

MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567อย่างเป็นระบบ

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ