ปีงบประมาณ 2567

MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ