ปีงบประมาณ 2567

MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ