ปีงบประมาณ 2567

MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

นายสมรัตน์ แดงติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ